Promocje
Frantoio Agostini - Sublimis (750 ml)
Frantoio Agostini - Sublimis (750 ml)
89,00 zł 69,00 zł
szt.
Frantoio Agostini - Ascolana Tenera (500 ml)
Frantoio Agostini - Ascolana Tenera (500 ml)
125,00 zł 99,00 zł
szt.
Bonamini Grignano Monocultivar (500 ml)
Bonamini Grignano Monocultivar (500 ml)
75,00 zł 59,00 zł
szt.
Mandranova - Coratina (750 ml)
Mandranova - Coratina (750 ml)
85,00 zł 67,00 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

 

Sklep internetowy centrumoliwy.com działający pod adresem www.centrumoliwy.com jest platformą internetową prowadzoną przez MSK MULTITRADE Marcin Szuścik z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 180D/52, 45-310 Opole, zwaną dalej „Spółką”. Marcin Szuścik - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej 14127/2007 prowadzona przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną www.centrumoliwy.com

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie

 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym oraz ustalanie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz metodę płatności

 

Sprzedawca – sprzedawcą jest firma MSK MULTITRADE Marcin Szuścik spółka cywilna z siedzibą w Opolu przy ul. Śląskiej 1 lok. 2, kod poczt. 45-307 Opole

 

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną

 

1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady prowadzenia transakcji sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.

 

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów na pośrednictwem sieci internet.

 

3. Do zrealizowania przez Klienta zakupu Towarów w Sklepie Internetowym oraz przeglądania asortymentu wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności wysyłanie spamu, prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

 

6. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się przy Towarze polecenia „do koszyka” a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego.

 

7. Realizacja zamówienia następuje, gdy do Sprzedawcy dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

8. W Koszyku Klient wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość, adres dostawy oraz dane do faktury, sposób dostawy i sposób płatności.

 

9. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Towaru zawartego w zamówieniu.

 

10. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

11. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są podawane w złotych polskich, są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

 

12. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów już zawartych i nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

 

14. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku – w zależności od wyboru Klienta – Sprzedawca anuluje całość lub część zamówienia albo zaproponuje Klientowi alternatywny produkt o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia całość ceny wcześniej zapłaconej przez Klienta zostanie mu przez Sprzedawcę niezwłocznie zwrócona.

 

15. Za zamówione i kupione Towary Klient może zapłacić Sprzedawcy wybierając jedną z poniższych form płatności:

a) za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

b) przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

 

16. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Kolporter Express. Koszt dostawy wynosi, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności
21,99 zł – w przypadku płatności, o której mowa w punkcie 15 lit. b) lub 24,99 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”, o której mowa w punkcie 15 lit. a).

 

17. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi w przypadku płatności „za pobraniem”, o której mowa w punkcie 15 lit. a), 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta a w przypadku płatności przelewem (przedpłata), o której mowa w punkcie 15 lit. b), 3 dni robocze licząc od dnia zaksięgowania należnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

 

18. Po skompletowaniu zamówienia Towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze. Termin dostarczenia Klientowi zamówionego i kupionego Towaru wynosi czas realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 17 oraz czas dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

19. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

 

20. Sprzedawca w ciągu 5 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Klient składający reklamację winien dostarczyć Sprzedawcy kupiony Towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego Towaru Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Roszczenia przysługujące Klientowi z tytułu złożonej reklamacji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

21. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, w szczególności stosownie do przepisów kodeksu cywilnego.

 

22. Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wydania mu Towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

23. Sprzedawca informuje, że przetwarza dane osobowe Klienta stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

24. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupó w Sklepie Internetowym.

 

25. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Spółkę tj. MSK MULTITRADE Marcin Szuścik z siedzibą w Opolu przy ul. Śląskiej 1 lok. 2, kod poczt. 45-307 Opole.

 

26. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania tychże umów. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w innych celach, w szczególności reklamowych, marketingowych i badaniu rynku oraz zachowań i preferencji Klienów, następuje wyłącznie za jego zgodą. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

 

27. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

28. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

29. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego.

 

30. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, a przy braku jego wskazania z chwilą opublikowania nowego brzmienia regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu a zmiany nie dotyczą umów zawartych przed datą ich wejścia w życie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl